Termene și condiții generale de utilizare (TCGU) corporative

Preambul

IBANFIRST a dezvoltat o platformă online care oferă clienților „corporativi” acces facil la serviciile financiare de bază necesare unei afaceri, și anume:

 • deschiderea și întreținerea conturilor în valute străine și naționale;
 • primirea plăților locale sau internaționale;
 • trimiterea plăților locale sau internaționale;
 • debitare directă SEPA Core și inter-companii;
 • executarea și continuarea ofertelor de schimb valutar de tip spot;
 • acces în timp real la piața de schimb valutar în timpul programului de funcționare.

De asemenea, IBANFIRST le oferă clienților săi posibilitatea de a beneficia, în anumite condiții și pe toată durata abonamentului, de următoarele servicii:

 • servicii de informare pentru conturile lor;
 • plăți cuplate la tranzacțiile de schimb valutar tip forward;
 • plăți în care fondurile sunt acoperite prin finanțare și sunt reglementate de acordul de finanțare.

Capitolul 1 – Prevederi generale

Articolul 1.1 – Scopul

Aceste termene și condiții generale de utilizare (denumite în continuare „TCGU”) constituie cadrul general al relației contractuale care reunește IBANFIRST SA, având sediul social la adresa 1050 Bruxelles, 350 Avenue Louise, cu codul de TVA nr. BE 0849.872.824, instituție de plată înființată în Belgia și sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a Belgiei, denumită în continuare „IBANFIRST” și clienții săi „corporativi”.

Aceste TCGU se aplică tuturor clienților IBANFIRST, persoanelor fizice (doar în cadrul activităților lor comerciale, industriale, artizanale sau liberale) și persoanelor juridice. Ar putea exista derogări de la aceste TCGU prin intermediul unor acorduri speciale ale căror prevederi au prioritate în fața celor din prezentul text, putând ajunge chiar să intre în contradicție cu acestea. Dacă o problemă nu poate fi rezolvată în baza prevederilor specificate, se poate utiliza legea belgiană.

În cadrul relației contractuale, clientul alege utilizarea limbii franceze.

Articolul 1.2 – Identitate, capacitate juridică, competențe

Intrarea într-o relație cu IBANFIRST necesită comunicarea de către client a informațiilor și documentelor indicate de IBANFIRST, în special privind următoarele detalii:

 • în cazul persoanelor fizice: datele complete de identificare (nume și prenume), data și locul nașterii, adresa de domiciliu, o copie a unui act de identitate, precum și codul de identificare fiscală și/sau numărul de identificare în scopuri de TVA;
 • în cazul persoanelor juridice: actul constitutiv sau cea mai recentă versiune a statutului și toate actele care stabilesc competențele persoanelor autorizate să le reprezinte, lista cu administratori, reprezentanți, beneficiari, precum și codul unic de identificare și/sau codul de înregistrare în scopuri de TVA.

IBANFIRST poate, în orice moment, să solicite clientului informații suplimentare. De asemenea, IBANFIRST își rezervă dreptul de a colecta astfel de informații suplimentare de la terți și alte servicii de identificare. Aceste informații suplimentare sunt esențiale pentru ca IBANFIRST să efectueze verificările esențiale și să respecte legile și reglementările aplicabile.

De asemenea, IBANFIRST le poate solicita clienților să efectueze un audit on-site și să verifice registrele și documentele care atestă respectarea angajamentelor asumate în aceste TCGU.

În cazul clienților de naționalitate străină (care nu au sediul/domiciliul în Belgia), IBANFIRST nu are obligația, în cadrul procesului de verificare a documentelor primite, de a examina legislația străină. Clienții trebuie să informeze IBANFIRST despre eventualele modificări care ar putea apărea în legislația țărilor lor și care ar putea schimba modul în care sunt reprezentați în relațiile cu terții. În plus, IBANFIRST își rezervă dreptul de a solicita, pe cheltuiala clientului, traducerea documentelor prezentate, precum și efectuarea formalităților specificate, în special a procedurii de exequatur în cazul documentelor publice străine.

Având în vedere riscurile asociate furturilor de identitate, IBANFIRST ar putea solicita clientului, înaintea contractării acestuia, efectuarea unui prim transfer de fonduri dintr-un cont bancar deschis pe numele său la o instituție de credit recunoscută.

Acordând puteri de reprezentare persoanelor responsabile de utilizarea platformei IBANFIRST în numele său (denumite în continuare...), clientul

confirmă în mod expres – cu excepția cazurilor specificate de acesta în scris în avans – că acești utilizatori administratori au dreptul de a intra în legătură cu clientul și de a solicita de la IBANFIRST:

 • aprobarea, reînnoirea sau transferul sumei în LEI necesare tranzacțiilor de schimb de tip forward;
 • adăugarea altor utilizatori, inclusiv administratori;
 • activarea de servicii sau funcții disponibile în cadrul platformei.

IBANFIRST își asumă responsabilitatea pentru consecințele apărute în urma fraudelor sau neglijențelor grave din procesul de înregistrare a informațiilor relevante solicitate. Clientul, la rândul său, își asumă responsabilitatea pentru daunele provocate de netransmiterea informațiilor și/sau a documentelor solicitate sau de comunicarea sau prezentarea de informații și/sau documente inexacte. Clientul trebuie să comunice în scris IBANFIRST orice modificare a informațiilor și documentelor furnizate către IBANFIRST, în special privind puterile de reprezentare. IBANFIRST va depune toate eforturile de a înregistra aceste modificări cât mai curând posibil.

IBANFIRST atrage atenția clientului că este doar responsabilitatea acestuia să respecte obligațiile legale și reglementările aplicabile. IBANFIRST nu se poate substitui clientului în acest domeniu. Clientul trebuie să respecte în special obligațiile fiscale aplicabile, atât în diferitele țări implicate în tranzacțiile sale, cât și în țara de reședință, și trebuie să se asigure că toate tranzacțiile care utilizează IBANFIRST respectă aceste obligații legale.

Articolul 1.3 – Comunicare

1.3.1 Limba comunicării

Corespondența și comunicările dintre IBANFIRST și client trebuie efectuate în limba stabilită cu clientul și înregistrată de IBANFIRST în registrele sale.

1.3.2 Mijloace de comunicare

IBANFIRST corespondează cu clientul prin orice mijloace de comunicare adecvate relației cu clientul. Compania îi transmite clientului, prin aceleași

mijloace de comunicare, orice informație necesară ca urmare a obligațiilor legale, de reglementare sau contractuale.

IBANFIRST poate coresponda mai ales prin poștă, telefon, un website, o aplicație mobilă, e-mail sau prin orice alt procedeu tehnic.

Clientul îi confirmă companiei IBANFIRST faptul că beneficiază de acces stabil la internet prin simplul fapt că furnizează o adresă de e-mail sau se înregistrează la un serviciu oferit de IBANFIRST.

Corespondența normală sau prin e-mail este transmisă de IBANFIRST la cea mai recentă adresă poștală (sau, în lipsa acesteia, la cea mai recentă adresă cunoscută) sau adresă e-mail furnizată de către client. Clientul își asumă toate consecințele și orice responsabilitate în caz de întârziere sau omitere în a informa compania IBANFIRST, conform articolului 1.3.3 din cadrul acestor TCGU, despre schimbarea adresei poștale sau de e-mail sau în cazul întârzierii sau omiterii citirii conținutului corespondenței sau comunicărilor.

Clientul declară să este pe deplin conștient și informat cu privire la riscurile aferente transmiterii de e-mailuri prin intermediul unei rețele publice nesecurizate, așa cum este internetul. Clientul este răspunzător personal pentru alegerea, instalarea, utilizarea și adaptarea măsurilor corespunzătoare pentru securizarea căsuței sale de e-mail, prin mijloace precum software antivirus, firewall sau crearea unei parole puternice. Clientul trebuie să ia toate măsurile rezonabile de securitate în special pentru asigurarea confidențialității parolei sale. Alegând sau acceptând astfel de mijloace de comunicare, clientul absolvă compania IBANFIRST, cu excepția cazurilor de fraudă sau neglijență gravă din partea companiei, de orice responsabilitate și consecințe în cazul interceptării de către terți a e-mailurilor și/sau datelor personale și/sau documentelor conținute.

În plus, clientul acceptă să contacteze IBANFIRST neîntârziat dacă descoperă că parola sa a fost pierdută sau furată sau dacă altă persoană a utilizat sau a încercat să utilizeze contul său IBANFIRST fără acordul său.

Informațiile pe care IBANFIRST le pune la dispoziția clienților săi pot fi consultate pe website-ul său: www.ibanfirst.com.

1.3.3 Schimbarea de către client a limbii și adreselor de comunicare

IBANFIRST va depune toate eforturile pentru a lua în considerare cât mai curând posibil schimbarea de către client a limbii și/sau adresei poștale sau de e-mail și a adreselor de comunicare. Clientul utilizează doar canalele și procesele tehnice puse la dispoziție de IBANFIRST pentru transmiterea acestui aviz.

1.3.4 Dovada

Transmiterea și conținutul corespondenței sau comunicărilor către client sunt probate de IBANFIRST prin producerea unei copii, în concordanță cu prevederile articolului 1.13 din aceste TCGU.

Articolul 1.4 – Tarife, costuri și taxe

IBANFIRST îi comunică tarifele standard clientului.

Tarifele noi sau adaptate sunt stabilite prin comunicarea către client a modificării efectuate de către IBANFIRST, în concordanță cu articolul 1.3 din aceste TCGU.

Acestea intră în vigoare la cel puțin o lună după comunicarea inițiată de IBANFIRST. Clientul poate, în termenul specificat în articolul 1.8, să rezilieze, fără costuri suplimentare, acordul la care se referă modificarea tarifului, în cazul în care clientul nu este de acord cu modificarea.

Clientul va trebui să plătească în special:

 • costul transportului eventualelor documente sau bunuri, costul aferent trimiterilor poștale, costurile telexurilor, telefoanelor sau altor cheltuieli apărute în numele sau în interesul clientului;
 • costurile eventualelor acțiuni întreprinse de IBANFIRST pentru păstrarea sau redobândirea drepturilor sale în relație cu clientul;
 • toate permisiunile în scris și taxele de înregistrare, toate taxele și impozitele care trebuie achitate ca urmare sau în legătură cu o operațiune prin IBANFIRST.

Toate taxele exprimate mai sus sunt percepute, cu excepția cazurilor specificate expres, din contul clientului deschis la IBANFIRST.

Articolul 1.5 – Modificarea TCGU

Orice modificare adusă acestor TCGU este acceptată de IBANFIRST și de client prin disponibilitatea pe site-ul web IBANFIRST: www.ibanfirst.com.

TCGU intră în vigoare după cel puțin o lună de la comunicarea inițiată de IBANFIRST, cu excepția cazului în care reglementările sau cerințele legale impun un alt termen. Prin derogare de la termenul specificat în articolul 1.8, clientul poate rezilia, fără costurile aplicabile în mod normal, acordul în cauză în cazul neacceptării modificării acestor TCGU sau a acordului în cauză, cu excepția cazului în care modificările respective sunt rezultatul unei obligații legale sau contractuale sau sunt efectuate în beneficiul clientului.

Articolul 1.6 – Confidențialitatea

IBANFIRST nu poate dezvălui unui terț nicio informație referitoare la clienții săi, cu excepția cazului în care a primit autorizare expresă sau este obligată de lege să facă acest lucru sau dacă este motivată de un interes legitim.

În scopurile acestui articol, nu sunt considerați terți:

colaboratorii IBANFIRST;

companiile membre ale grupului din care face parte IBANFIRST și colaboratorii acestora.

În scopurile acestui articol, termenul ''colaborator'' se referă la persoana fizică care intervine în relația cu clientul sau în procesarea datelor sale, în îndeplinirea oricărui acord încheiat cu IBANFIRST sau cu o companie membră a grupului din care face parte IBANFIRST. Aici sunt incluși în special angajații, agenții, agenții comisionari, agenții de vânzări, subcontractorii și furnizorii de servicii externi.

În scopurile acestui articol, termenul ''grup'' se referă la un grup de companii format dintr-o companie-mamă, filialele sale și companiile asociate companiei-mamă. Din această perspectivă, conceptele de companie-mamă, filială și companie asociată trebuie înțelese în conformitate cu sensul specificat în articolele 1: 15 și 1: 20 din codul comercial.

Articolul 1.7 – Procesarea datelor personale

IBANFIRST procesează datele personale ale clienților în conformitate cu politicile sale de confidențialitate, disponibile pe site-ul său web: www.ibanfirst.com.

Toate informațiile solicitate prin lege privind colectarea datelor personale și procesate de IBANFIRST, scopurile pentru care sunt procesate aceste date și drepturile persoanelor fizice ale căror date sunt procesate sunt incluse în politicile de confidențialitate ale IBANFIRST.

Atunci când clienții transmit către IBANFIRST date personale referitoare la persoane fizice (de ex. reprezentanți, angajați sau beneficiari), aceștia trebuie să informeze aceste persoane despre politicile de confidențialitate și actualizările acestora.

Politicile de confidențialitate sunt supuse modificărilor, în conformitate cu dispozițiile specificate în cadrul acestora.

Articolul 1.8 – Încheierea relației

Atât clientul, cât și IBANFIRST pot rezilia, în orice moment și fără a fi necesar vreun motiv, toate sau unele dintre acordurile pe termen nelimitat care leagă cele două părți trimițând un e-mail cu confirmare a primirii și supus unui aviz de două luni de la data trimiterii.

Atât clientul, cât și IBANFIRST pot rezilia, în cazul neîndeplinirii unuia dintre angajamentele asumate ca urmare a acestor TCGU sau în cazul unui abuz de încredere, toate sau unele dintre acordurile care leagă cele două părți, decizie cu efect imediat, fără aviz prealabil, trimițând un e-mail cu confirmare a primirii.

Dovada trimiterii e-mailului va fi suficientă pentru tipărirea confirmării primirii acestuia. Rezilierea nu exonerează clientul de responsabilitățile sale privind tranzacțiile efectuate sau angajamentele asumate față de IBANFIRST. Comisioanele primite în avans de IBANFIRST vor fi rambursate clientului pro rata temporis

Articolul 1.9 – Decesul

În eventualitatea decesului clientului, IBANFIRST trebuie să primească o notificare cât mai curând posibil. Dacă această notificare este exprimată verbal, trebuie confirmată și în scris. Din momentul primirii confirmării scrise, IBANFIRST se va asigura că nu va mai exista nicio tranzacție efectuată de potențialii agenți. Bunurile deținute de IBANFIRST în numele persoanei decedate vor fi eliberate în favoarea moștenitorilor clientului și/sau persoanelor îndreptățite, în urma prezentării documentelor oficiale care stabilesc transferul averii, precum și al oricărui alt document necesar conform legii și/sau considerat necesar de către IBANFIRST. IBANFIRST verifică aceste documente cu atenție, însă își asumă răspunderea numai pentru fraudă sau neglijență gravă în procesul de examinare a autenticității, validității, traducerii sau interpretării, în special în cazul documentelor pregătite într-o altă țară. Orice tranzacție referitoare la bunurile deținute de IBANFIRST în numele persoanei decedate poate fi supusă acordului reciproc al tuturor părților convocate pentru a prelua bunurile care compun averea, ca urmare a moștenirii legale sau a unui testament.

Articolul 1.10 – Responsabilități

IBANFIRST poate fi trasă la răspundere numai pentru fraudele și neglijența gravă comise de companie sau de personalul acesteia în timpul desfășurării activităților profesionale. În plus, IBANFIRST își asumă responsabilitatea numai pentru consecințele directe ale neglijenței grave. Ca atare, nu răspunde pentru daunele indirecte care rezultă în urma acesteia, în special eventualele pierderi comerciale, profesionale, financiare sau de alt tip suportate de client, precum pierderea veniturilor, creșterea cheltuielilor generale, perturbarea planificării, dispariția profitului, reputația, clienții sau economiile preconizate.

În orice caz, IBANFIRST nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate direct sau indirect în urma unui caz de forță majoră sau a măsurilor adoptate de statul belgian sau de autoritățile din altă țară.

Prin urmare, nu își asumă răspunderea în special pentru prejudicii care au ca motiv:

 • un foc, o inundație sau alt dezastru natural;
 • un embargou sau o sancțiune de natură financiară, economică sau comercială;
 • operațiuni dispuse de persoane cu putere de facto în caz de război, tulburări, revolte sau ocuparea teritoriului de către forțe străine sau ilegale;
 • dezafectarea, chiar temporară și din absolut orice motiv, a computerelor sale, precum și distrugerea sau ștergerea datelor conținute;
 • erori sau întreruperea activității serviciilor poștale belgiene sau străine, a companiilor care asigură servicii telefonice sau de servicii electronice, a companiilor private de transport.

Articolul 1.11 – Embargouri, politici de conformitate și obligația de diligență

Termenul ''sancțiuni'' acoperă toate sancțiunile de natură financiară, economică sau comercială sau măsurile restrictive stabilite, gestionate, impuse sau puse în aplicare de către Uniunea Europeană, Belgia, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, OFAC (Oficiul de Control al Activelor Străine) din Statele Unite și/sau de către Departamentul de Stat al SUA sau de către orice altă autoritate competentă.

Clientul, dacă este o persoană juridică, declară și garantează IBANFIRST:

că nici el, nici vreuna dintre filialele, administratorii sau directorii săi sau, după cunoștința sa, nicio companie care are legătură cu el/ea, niciun agent sau angajat nu este angajat în vreo activitate sau comportament care ar putea încălca vreo lege, regulă sau reglementare aplicabilă în nicio jurisdicție competentă din domeniul combaterii spălării banilor și a corupției;

că nici el, nici vreuna dintre filialele, administratorii sau directorii săi sau, după cunoștința sa, nicio companie care are legătură cu el, niciun agent sau angajat nu este o persoană fizică sau juridică care este sau este deținută sau controlată de persoane care sunt (i) supuse unor sancțiuni, o persoană sub sancțiune (i) sau (ii) situate, înființate sau rezidente ale unei țări sau teritoriu care este sau al cărui guvern este supus unor sancțiuni care interzic în general relațiile cu acel guvern, țară sau teritoriu (o țara sancționata)

Clientul, atunci când este o persoană juridică, se angajează în mod specific și garantează să nu utilizeze – în mod direct sau indirect – serviciile oferite de IBANFIRST: (i) pentru a finanța activități sau afaceri ale sau alături de orice persoană sau în orice țară sau teritoriu cu probabilitate mare de a fi o persoană sub sancțiuni sau o țară (țări) sub sancțiuni sau (ii) în orice alt mod care ar duce la încălcarea de către o persoană a sancțiunilor.

În cadrul analizei și procesării tranzacțiilor care i-au fost încredințate, IBANFIRST ia în considerare sancțiunile menționate mai sus. Același lucru se aplică dacă, în aprecierea IBANFIRST, natura, scopul, contextul, condițiile și, mai general, circumstanțele unei tranzacții nu respectă politicile de conformitate ale IBANFIRST cu privire la aceste sancțiuni sau lupta împotriva spălării banilor sau finanțării terorismului. În acest scop, IBANFIRST utilizează sistemele automate de filtrare a tranzacțiilor.

IBANFIRST își rezervă dreptul de a nu executa sau de a amâna executarea unei tranzacții care (i) ar încălca sau ar putea încălca astfel de sancțiuni sau politici sau (ii) ar fi sau ar putea fi considerată suspectă conform legislației sau reglementărilor privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului; sau (iii) atunci când sistemele automate de filtrare a tranzacțiilor blochează tranzacția respectivă. Clientul se angajează să furnizeze IBANFIRST orice document și/sau informație pe care IBANFIRST o consideră utilă pentru a determina dacă o tranzacție respectă sancțiunile sau politicile respective sau este suspectă conform legislației și reglementărilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În caz contrar, IBANFIRST nu va putea executa tranzacția.

În cazul în care clientul are dubii cu privire la conformitatea unei tranzacții planificate la aceste sancțiuni și politici, este invitat să contacteze IBANFIRST înainte să trimită instrucțiuni către IBANFIRST pentru tranzacția respectivă.

Articolul 1.12 – Reclamații

Clientul poate transmite o reclamație către IBANFIRST trimițând o scrisoare la IBANFIRST SA, 350 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgia sau prin e-mail, la următoarea adresă: complaints@ibanfirst.com.

Articolul 1.13 – Dovezi

Fără prejudicii aduse prevederilor obligatorii legale sau privind politicile publice care stabilesc reguli specifice privind dovezile, IBANFIRST va avea dreptul de a se baza pe documentele clientului drept dovezi. IBANFIRST poate administra dovada unui document legal prin intermediul unei copii sau reproduceri a documentului oficial, indiferent de natura sau valoarea documentului. Dovada actului prin intermediul unui proces tehnic poate fi administrată prin intermediul procesului tehnic respectiv. Această copie sau reproducere are aceeași putere și valoare probatorie precum actul original. Copia sau reproducerea documentului ar putea avea o formă diferită de original atunci când rezultă din utilizarea unui proces tehnic.

Articolul 1.14 – Legislația aplicabilă și atribuirea jurisdicției

Relațiile dintre IBANFIRST și client se supun legislației belgiene și, prin urmare, aceasta guvernează soluționarea oricăror dispute care ar putea apărea între părți în legătură cu aceste relații.

Fără prejudicii aduse aplicării articolului 1.12, tribunalele belgiene sunt singurele competente să decidă în cazul disputelor apărute între IBANFIRST și client, în contextul relației dintre aceștia.

Capitolul 2 – Servicii de informare cu privire la conturi

Articolul 2.1 – Generalități

IBANFIRST le oferă clienților săi un serviciu de informare cu privire la conturi.

Serviciul de informare cu privire la conturi îi permite clientului să aibă o privire de ansamblu facilă și convenabilă a datelor sale bancare, prin platforma IBANFIRST.

Accesul la serviciul de informare cu privire la conturi este posibil prin activarea unui modul disponibil în interfața online IBANFIRST (denumită în continuare „platforma”).

Clientul trebuie să respecte prevederile acestor TCGU atunci când activează serviciul de informare cu privire la conturi.

Relația stabilită între client și furnizorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare a contului (denumit în continuare „ASPSP”) este guvernată de propriile termene și condiții, acceptate separat de utilizator. În orice caz, acestea nu pot fi confundate cu prezentele TCGU.

În caz de contradicție între prevederile acestui capitol și cele din alte capitole ale acestor TCGU, se înțelege că prevederile acestui capitol vor avea întâietate.

Articolul 2.2 – Utilizatorul serviciului de informare cu privire la conturi

Activarea serviciului de informare cu privire la conturi trebuie solicitată de client, urmând o procedură specifică, prezentată pe platforma IBANFIRST.

Numai validarea acestei proceduri duce la activarea serviciului de informare cu privire la conturi. IBANFIRST își rezervă dreptul de a nu efectua validarea, fără a fi necesară motivarea acestei decizii.

Articolul 2.3 – Evoluția serviciului de informare cu privire la conturi

Pentru a beneficia de acces la serviciul de informare cu privire la conturi, clientul trebuie să urmeze următorii pași:

Faza 1: Accesul la serviciul de informare cu privire la conturi

Pentru a accesa serviciul de informare cu privire la conturi, clientul se conectează la platformă, iar apoi accesează fila „Servicii”.

Conexiunea necesită o autentificare securizată din partea clientului (de ex. cu 2 factori: deținerea unui dispozitiv/token de autentificare și cunoașterea unei informații de siguranță personalizate, precum o parolă). Clientul activează opțiunea oferită conform prevederilor serviciului făcând clic pe „Afișează informațiile unui cont extern de pe platforma IBANFIRST”.

În continuare, clientul trebuie să selecteze furnizorul ASPSP pe care dorește să îl sincronizeze cu platforma IBANFIRST. Ulterior, clientul trebuie să își introducă datele de identificare și parolele specifice fiecărui ASPSP.

Faza 2: Utilizarea serviciului de informare cu privire la conturi

Serviciul de informare cu privire la conturi îi permite clientului să obțină o privire consolidată asupra informațiilor legate de conturile sale de plată și bancare, de pe o singură platformă/interfață.

Serviciul de informare cu privire la conturi nu permite, sub nicio formă, efectuarea de tranzacții bancare (transferuri, ordine de plată etc.) sau tranzacții legate de o tranzacție bancară, sau obținerea de servicii de administrare a portofoliului sau de consultanță privind investițiile.

Faza 3: Anularea, retragerea, lichidarea serviciului de informare cu privire la conturi

Clientul poate anula serviciul de informare cu privire la conturi în orice moment și fără costuri suplimentare.

De îndată ce costurile investigațiilor sunt datorate de către client, acestea trebuie plătite chiar dacă serviciul a fost anulat.

Condițiile serviciului de informare cu privire la conturi își pierd valabilitatea atunci când clientul lichidează contractul său cu IBANFIRST sau atunci când IBANFIRST finalizează relația de afaceri, în concordanță cu articolul 1.8 al acestor TCGU.

Capitolul 3 – Plăți anticipate pentru schimb valutar

Articolul 3.1 – Definiții

În contextul acestui capitol, termenii menționați mai jos vor avea următoarele sensuri:

„Contraparte non-financiară” înseamnă orice entitate juridică înregistrată în Uniunea Europeană care, în sensul articolelor 2 (9) și 10 din EMIR, nu este inclusă în definiția contrapărților financiare sau contrapărților scutite și nu este o casă de compensare (denumită în continuare „CNF”).

„EMIR” înseamnă REGULAMENTUL (UE) nr. 648/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

„LEI” (Identificator de entitate juridică) înseamnă numărul de identificare unic, provizoriu sau definitiv care identifică IBANFIRST sau clientul, după caz.

«Obligație de raportare» înseamnă obligațiile de raportare ale tuturor tranzacțiilor cu instrumente derivate, indiferent dacă sunt extrabursiere negociate sau pe platforme, descrise în articolul 9 al EMIR și cele introduse ca urmare a Regulamentului EMIR.

«Registru central de tranzacții» înseamnă o entitate juridică aleasă de IBANFIRST care colectează și păstrează, în mod centralizat, arhiva cu tranzacții cu instrumente derivate și care a fost înregistrată și recunoscută în conformitate cu Regulamentul EMIR și/sau unul sau mai multe dispozitive sau servicii asigurate de acea instituție, persoană juridică sau, în absența unei astfel de persoane juridice, de ESMA.

„Regulament EMIR” înseamnă EMIR și orice altă lege suplimentară aplicabilă, regulă, regulament sau recomandare oficială a EMIR (inclusiv, în special, orice standarde tehnice de reglementare, standarde tehnice de implementare sau orice recomandare emisă de Comisia UE sau de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)), stabilite sau emise sub prevederile sau în conformitate cu EMIR, indiferent de modificări sau reformulări.

„Tranzacție” înseamnă un contract derivat extrabursier, după cum este acest termen definit în articolul 2 (7) din EMIR între IBANFIRST și client; este specificat că sunt excluse (i) toate derivatele tranzacționate pe o piață reglementată sau pe o piață echivalentă din afara Uniunii Europene și (ii) orice tranzacție derivată care nu este supusă Regulamentului EMIR.

„Garanție” înseamnă garanția în numerar furnizată de client către IBANFIRST conform articolului 3.8 al acestor TCGU, pentru asigurarea angajamentelor și reducerea riscului operațional și riscului de credit al tranzacțiilor.

Toate cuvintele și expresiile utilizate în acest capitol care nu sunt definite în acest document vor avea același sens cu cel care le-a fost acordat în Regulamentul EMIR.

Articolul 3.2 – Principii generale

Orice tranzacție, prezentă sau viitoare, între client și IBANFIRST este guvernată de acest capitol.

Toate tranzacțiile dintre client și IBANFIRST formează, pentru finalizarea și compensarea lor, un acord de compensare în sensul stabilit de legea belgiană din 15 decembrie 2004 privind contractele de garanție financiară („Legea garanțiilor financiare”).

Orice compensare efectuată în conformitate cu acest capitol, în special între tranzacții și garanție, ca parte integrală a acordului de compensare dintre client și IBANFIRST, are ca scop crearea unei balanțe unice de anulare și este supusă condițiilor articolelor 12 și 14 din legea garanțiilor financiare.

Clientul și IBANFIRST pot stabili clauze specifice în unele contracte. În cazul unei discrepanțe între astfel de clauze și cele incluse în acest capitol, clauzele agreate în mod specific vor prevala în fața celor din acest capitol.

În cazul unei contradicții între prevederile acestui capitol și cele din alte capitole ale acestor TCGU, se înțelege că vor prevala prevederile acestui capitol.

Articolul 3.3 – Cunoașterea condițiilor și riscurilor tranzacției și refuzării tranzacției

Condițiile și sumele pentru care sunt oferite tranzacțiile sunt limitate de numărul preconizat rezonabil al plăților pe care trebuie să le efectueze sau primească clientul în perioada acoperită.

Serviciul este într-adevăr disponibil doar în contextul tranzacțiilor de plată și în niciun caz în scopuri speculative. IBANFIRST își rezervă dreptul de a anula imediat orice tranzacție care ar putea fi considerată speculativă.

Clientul declară că a primit de la IBANFIRST, a citit și a înțeles informațiile necesare, care sunt clare și complete, cu privire la riscurile legate de tranzacții și se angajează să nu încheie nicio tranzacție dacă nu înțelege pe deplin riscurile asociate.

Clientul confirmă că niciun reprezentant IBANFIRST nu i-a promis un câștig sau nu i-a garantat absența pierderilor.

Clientul va decide să încheie o tranzacție cu IBANFIRST numai după o analiză atentă și se va asigura că mijloacele sale financiare îi permit să facă față riscului de pierdere.

IBANFIRST poate, la discreția sa, să refuze să încheie o tranzacție sau să prelungească o tranzacție existentă.

Articolul 3.4 – EMIR – Declarații și angajamente

Clientul și IBANFIRST declară și certifică, în momentul semnării acestor TCGU și pentru fiecare tranzacție începută după această dată, că sunt contrapărți non-financiare în sensul articolului 2 (9) din EMIR.

Clientul declară și certifică, în momentul semnării acestor TCGU și pentru fiecare tranzacție încheiată după această dată, că nu se supune obligației de compensare în sensul articolului 4 din EMIR și că nu îndeplinește condițiile la care se face referire în articolul 10 (1) (b) din EMIR.

Dacă statutul clientului se modifică sau nu este corect, clientul are obligația să informeze IBANFIRST imediat. Această declarație este responsabilitatea exclusivă a clientului, iar IBANFIRST nu poate fi considerată responsabilă în cazul unei notificări a modificării sau statutului clientului care este falsă, incorectă sau tardivă.

Clientul declară și certifică faptul că acționează în nume propriu, cu toate puterile și abilitățile să încheie orice tranzacție. Clientul trebuie să comunice imediat către IBANFIRST orice prevedere legală, de reglementare, statutară sau contractuală care i-ar putea limita capacitatea de a încheia contracte de schimb valutar de tip forward sau ar putea afecta valabilitatea acestor contracte.

Clientul acceptă să despăgubească și să exonereze IBANFIRST de orice daune, costuri, sarcini sau alte consecințe financiare adverse care ar putea fi suferite de IBANFIRST ca urmare a unei înștiințări false, incorecte sau tardive a statutului

clientului sau ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor clientului în legătură cu legislația EMIR, cu excepția cazurilor în care aceste daune, costuri, sarcini și alte consecințe financiare adverse sunt responsabilitatea exclusivă a IBANFIRST ca rezultat al neglijenței sale grave, înșelăciunii sau fraudei.

Articolul 3.5 – Reconciliere și comprimarea portofoliului

Clientul se angajează să respecte prevederile EMIR cu privire la reconciliere și comprimarea portofoliilor. Frecvența comprimării portofoliului dintre Client și IBANFIRST depinde de numărul de Tranzacții în curs de desfășurare între Client și IBANFIRST.

Numărul Tranzacțiilor

≥ 101

≤ 100

Frecvența Reconcilierilor

trimestrial

Anual

IBANFIRST își va îndeplini în mod unilateral cerința de comprimare a portofoliului, comunicând clientului datele sale despre portofoliu prin e-mail.

Clientul se angajează să verifice informațiile preluate în legătură cu propriul portofoliu de tranzacții, pentru a se asigura că acestea corespund într-adevăr tranzacțiilor anterioare.

În cazul în care Clientul nu notifică IBANFIRST că datele de reconciliere conțin discrepanțe în termen de două zile lucrătoare de la primirea e-mailului menționat anterior, Clientul va fi considerat a fi de acord cu datele conținute în acesta.

În cazul în care numărul de Tranzacții depășește 500, Clientul și IBANFIRST se angajează să analizeze bianual, conform procedurii de comunicare menționate mai sus, posibilitatea, pentru a monitoriza și diminua riscul operațional și riscul lor de credit, de a comprima portofoliile respective.

Articolul 3.6 - Activarea serviciului

Acest capitol se va aplica de îndată ce modulul „forward payment” este activat de serviciile competente din cadrul IBANFIRST. Clientul va fi informat cu privire la această decizie de activare.

O Tranzacție va fi considerată încheiată ca urmare a schimbului de consimțăminte dintre IBANFIRST și Client. Acest schimb de consimțăminte poate avea loc în orice mod, inclusiv verbal și/sau telefonic (vezi mai jos).

Prin încheierea unei Tranzacții, Clientul își declară acordul de a livra moneda la data scadenței programate.

Clientul își asumă întreaga răspundere pentru consecințele care pot rezulta din comenzile transmise sau Tranzacțiile încheiate în mod necorespunzător prin telefon, în special de o persoană care nu are puterea de a reprezenta Clientul, precum și consecințele care rezultă din executarea cu întârziere sau din neefectuarea sau interpretarea greșită a unei Tranzacții transmise prin telefon, cu excepția cazurilor de neglijență gravă din partea IBANFIRST.

Articolul 3.7 - Rezilierea, neîndeplinirea obligațiilor clientului și compensarea

3.7.1. Atât Clientul, cât și IBANFIRST pot, numai în caz de abuz de încredere, să înceteze toate Tranzacțiile încheiate cu efect imediat, fără notificare prealabilă, prin trimiterea unui e-mail cu confirmare de primire.

Încetarea tuturor Tranzacțiilor încheiate atrage obligația Clientului de a plăti către IBANFIRST, imediat și fără întârziere, toate sumele datorate la data scadenței, precum și toate costurile și cheltuielile datorate la data încetării.

3.7.2. Neîndeplinirea obligațiilor Clientului îi conferă IBANFIRST dreptul de a rezilia, fără întârziere, toate Tranzacțiile cu Clientul, pentru a compensa datoriile și creanțele reciproce curente și viitoare, exprimate în euro sau alte monede, independent de o procedură de faliment, reorganizare judiciară sau procedură similară din partea Clientului și se va stabili un sold de anulare („Sold de anulare”) care urmează să fie primit sau plătit.

În special, următoarele evenimente sunt considerate cazuri de neîndeplinire a obligațiilor de către Client:

 • Neexecutarea de către Client a unei obligații care rezultă din prezentul capitol;
 • Nerespectarea de către Client a obligației de a plăti sau livra orice monedă în legătură cu o Tranzacție;
 • Neefectuarea unui apel în marjă de către client
 • Orice declarație făcută de Client care s-ar dovedi a fi inexactă în momentul în care a fost făcută sau reiterată sau încetează să fie exactă;
 • Imposibilitatea sau refuzul Clientului de a plăti integral sau parțial datoriile sau de a-și îndeplini obligațiile financiare;
 • Deschiderea oricărei proceduri de reorganizare judiciară sau a unor proceduri similare împotriva Clientului; sau
 • Falimentul Clientului.

Clientul, acționarii și/sau administratorii săi trebuie să informeze IBANFIRST, imediat și în scris, cu privire la apariția unui eveniment de neîndeplinire a obligațiilor din partea sa.

În caz de neîndeplinirea a obligațiilor unui Client, IBANFIRST are dreptul să anuleze, la discreția sa, comenzile primite, să suspende executarea obligațiilor sale de plată și livrare și să rezilieze, ipso jure și fără notificare, toate Tranzacțiile încheiate cu Clientul și să rezilieze integral sau parțial relația contractuală cu Clientul, în conformitate cu articolul 1.8 din aceste TCGU.

3.7.3. Pentru a determina Soldul de Anulare, fiecare tranzacție încheiată va avea ca rezultat determinarea valorii sale de înlocuire („Valoarea de înlocuire”).

Valoarea de înlocuire este stabilită de IBANFIRST și exprimă suma pe care IBANFIRST ar plăti-o sau o va primi la data calculării Soldului de anulare, dacă ar urma să își asume drepturile și obligațiile depline ale Clientului. Sumei corespunzătoare i se va atribui un semn pozitiv dacă ar fi plătită către IBANFIRST. I se va atribui un semn negativ în cazul opus.

IBANFIRST va deduce apoi din totalul Valorilor de înlocuire afectate de un semn pozitiv și a sumelor datorate de Client totalul Valorilor de înlocuire atribuite unui semn negativ și sumele datorate de la sine. Această diferență (pozitivă sau negativă) va constitui Soldul de anulare.

Dispozițiile de mai sus nu împiedică IBANFIRST să ia imediat și fără notificare orice alte măsuri necesare pentru a-și proteja interesele în conformitate cu aceste CGU. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la soluționarea extrajudiciară a acestui acord, închiderea pozițiilor Clientului, cumpărarea/vânzarea activelor suport la care se referă Tranzacțiile Clientului și lichidarea totală sau parțială a pozițiilor Clientului, pentru a permite executarea angajamentelor Clientului.

Soldul de anulare menționat în această prevedere va fi destinat soluționării oricărei pierderi suferite de IBANFIRST și despăgubirii IBANFIRST din partea Clientului. Soldul rămas va fi rambursat Clientului. În plus față de prevederile precedente, IBANFIRST poate solicita, de asemenea, despăgubiri de la Client pentru orice pierdere suferită.

Articolul 3.8 - Obligația de garanție

În lipsa unor dispoziții contrare agreate cu IBANFIRST, Clientul va fi obligat, pentru a atenua riscul operațional și riscul de credit, să depună o garanție într-unul sau mai multe conturi bancare specificate de IBANFIRST, a căror sumă și condiții vor fi specificate de IBANFIRST pe Contul de client IBANFIRST

Garanția constituie un transfer de proprietate ca garanție, în sensul acordului de Garanție Financiară.

Garanția pe care Clientul o transferă către IBANFIRST este liberă de orice privilegiu, revendicare sau garanție.

IBANFIRST își asumă obligația de a preda Garanția Clientului la sfârșitul Tranzacțiilor, cu condiția deducerii oricărui sold pozitiv de anulare în favoarea IBANFIRST.

Garanția este parte integrantă a acordului de compensare menționat la articolul 3.2.

În cazul în care Garanția depusă de Client se situează sub pragul de 2% din valoarea Tranzacțiilor dintre Client și IBANFIRST, reevaluată la condițiile pieței din ziua respectivă, indiferent de valoarea inițială a Garanției, IBANFIRST poate solicita Clientului restabilirea Garanției până la atingerea pragului de 2% („Apel în marjă”).

IBANFIRST poate, de asemenea, atunci când valoarea Tranzacțiilor dintre Client și IBANFIRST, reevaluată la condițiile de piață ale zilei, este mai mică de 2%, să efectueze un apel în marjă către Client, care a beneficiat inițial de o derogare de la constituirea unei garanții și solicită depunerea unei garanții echivalente cu acest prag de 2%.

Clientul are două (2) zile lucrătoare pentru a se conforma unui apel în marjă începând cu ziua apelului în marjă.

Articolul 3.9 - Procedura de confirmare și termenele și condițiile aplicabile Tranzacțiilor

Cererea de acoperire este formulată în conformitate cu condițiile prevăzute în acest scop pe platforma IBANFIRST. Acoperirea riscului (hedging) constă în garantarea din partea IBANFIRST a aplicării unui curs de schimb dat (i) pentru o perioadă de timp și pentru volumele de plată convenite sau (ii) pentru o dată anume și o plată clară.

Fiecare tranzacție face obiectul unei confirmări scrise sau electronice, în care sunt afișate toate datele variabile referitoare la aceasta. Această confirmare are forță probatoare între părți. Fiecare confirmare este independentă de intrarea în vigoare a Tranzacției.

Cu toate acestea, dacă Clientul nu a primit confirmarea de la IBANFIRST cu privire la o Tranzacție în termen de două zile lucrătoare de la încheierea sa, este invitat să o raporteze imediat către IBANFIRST, astfel încât să i se poată trimite din nou o confirmare.

IBANFIRST și Clientul sunt de acord că, în cazul în care IBANFIRST trimite confirmarea contractului către Client, iar Clientul nu își anunță dezacordul cu termenele și condițiile confirmării în termen de două (2) zile lucrătoare de la trimiterea confirmării prin intermediul unei „Notificări de neconfirmare” către persoana sa de contact de la IBANFIRST, termenele și condițiile Tranzacției vor fi considerate a fi acceptate de către Client.

Dacă o „Notificare de neconfirmare” a termenelor și condițiilor este trimisă de către Client către IBANFIRST, IBANFIRST și Clientul vor încerca să soluționeze dezacordul și să confirme termenele și condițiile aplicabile cât mai curând posibil.

Posibila absență a unei confirmări nu afectează valabilitatea Tranzacției încheiate și, prin urmare, nu scutește Clientul de obligația sa de a răspunde oricărei cereri de fonduri care ar putea fi solicitată. Dreptul Clientului de a invoca o Tranzacție și de a obține aplicarea cursului de schimb garantat de Tranzacție poate fi, de asemenea, condiționat de faptul că IBANFIRST a primit de la Client, în termenul prescris, sumele solicitate în cadrul unei cereri de fonduri. Valoarea acestei cereri de fonduri este liber determinată de IBANFIRST în funcție de criterii de risc precum situația economică și financiară a Clientului, riscul valutar inerent sau monedele în cauză.

Valoarea acestei cereri de fonduri este liber determinată de IBANFIRST în funcție de criterii de risc precum situația economică și financiară a Clientului, riscul valutar inerent sau monedele în cauză.

În prezența unei astfel de cereri de fonduri, dacă cu trei (3) zile lucrătoare înainte de sfârșitul Tranzacției volumul cumulativ de plăți validat la prețul garantat al acoperirii este mai mic decât valoarea acoperirii, Clientul are opțiunea de a notifica IBANFIRST cu privire la decizia sa (i) de a transfera soldul neutilizat al contractului de hedging în contul său, denominat în moneda de plată, plătind echivalentul acestui sold în moneda de decontare (o sumă echivalentă cu soldul neutilizat înmulțit cu cursul de schimb garantat de Tranzacție) sau (ii) să plătească către IBANFIRST orice pierdere valutară realizată de acesta din urmă la vânzarea soldului neutilizat. Această decizie este irevocabilă.

Utilizarea plății valutare flexibile la termen (prin exercitare anticipată), la cursul garantat de tranzacție, este posibilă numai în timpul ferestrei de utilizare predefinite de către Client atunci când tranzacția este subscrisă.

Articolul 3.10 - Înregistrări ale convorbirilor telefonice și protecția confidențialității

În cazul unui litigiu sau a unei divergențe privind existența, conținutul și/sau condițiile Tranzacției, fiecare parte se poate folosi de înregistrările convorbirilor telefonice. Acestea au forță probantă, în special în ceea ce privește existența, conținutul și/sau condițiile Tranzacției și prevalează asupra conținutului confirmării.

Înregistrările făcute de fiecare parte sunt păstrate în mod sistematic pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost realizate sau pentru care sunt procesate ulterior, în conformitate cu obligațiile legale.

În cazul în care Clientul folosește angajați și/sau agenți, se angajează de asemenea să îi informeze pe cei care sunt implicați în Tranzacții cu privire la prevederile acestui punct (înregistrarea conversațiilor telefonice și protecția confidențialității) și de Politica de confidențialitate IBANFIRST și să obțină acordul lor cu privire la înregistrarea comunicărilor lor.

Datele personale comunicate în legătură cu încheierea sau executarea Tranzacțiilor sau în timpul oricărei conversații telefonice cu IBANFIRST pot fi prelucrate în următoarele scopuri: gestionarea centrală a clienților, gestionarea conturilor și plăților, marketing (cu excepția opoziției persoanei în cauză), viziunea generală a clientului și prevenirea neregulilor.

Orice persoană fizică poate lua cunoștință de datele care îl/o privesc și poate solicita rectificarea acestora. De asemenea, persoanele se pot opune, fără costuri și la cerere, prelucrării acestor date în scopuri de marketing direct.

Articolul 3.11 - Soluționarea litigiilor

IBANFIRST și Clientul își exprimă acordul de a institui proceduri și procese interne pentru înregistrarea și monitorizarea fiecărui litigiu, atât timp cât litigiul rămâne deschis.

IBANFIRST și Clientul își exprimă acordul de a utiliza următoarea procedură pentru identificarea și soluționarea litigiilor dintre aceștia:

Canalul „reclamații ale clienților” este mediul privilegiat pentru transmiterea nemulțumirii Clientului activ cu privire la un serviciu furnizat de IBANFIRST. Clientul va trimite reclamația prin e-mail la complaints@ibanfirst.com cu un nume de cont clar sau un identificator de plată (începând cu simbolul „#”) și reclamația sa. E-mailul va fi apoi trimis către departamentul relevant.

IBANFIRST (i) va trimite apoi Clientului o confirmare scrisă a faptului că cererea sa a fost primită; (ii) va contacta Clientul dacă sunt necesare informații suplimentare legate de dosar; (iii) va analiza dosarul și îi va răspunde detaliat, incluzând și motivele acțiunilor luate.

Articolul 3.12 - Obligația de raportare

EMIR solicită ca toate tranzacțiile cu instrumente derivate să fie raportate către un registru de tranzacții înregistrat. În conformitate cu regulamentul menționat anterior, o parte este autorizată să raporteze elementele tranzacțiilor în numele a două contrapărți. În plus, o terță parte este, de asemenea, autorizată să raporteze în numele uneia și/sau ambelor contrapărți.

Având în vedere cele de mai sus, IBANFIRST le propune clienților săi să declare noile Tranzacții încheiate cu IBANFIRST în contextul plăților forward.

Cu excepția cazului în care Clientul a indicat în mod expres către IBANFIRST faptul că se va ocupa de propria sa raportare, Clientul acceptă și autorizează IBANFIRST (i) să efectueze raportarea menționată anterior; (ii) să utilizeze unul sau mai multe servicii alese în mod discreționar de către IBANFIRST pentru a face raportarea către Registrele Centrale de Tranzacții (iii) să schimbe Registrul Central de Tranzacții și/sau serviciul responsabil de raportare fără o notificare prealabilă către client.

Pentru a beneficia de serviciul de raportare către IBANFIRST, Clientul se angajează să furnizeze - sau deleagă această competență către IBANFIRST - toate informațiile necesare, inclusiv codul LEI al Clientului.

IBANFIRST se va strădui să raporteze (precum și în numele Clientului) cât mai corect posibil elementele referitoare la fiecare Tranzacție și la orice modificare sau încetare a acestor Tranzacții cu Registrul Central de Tranzacții, în termenele aplicabile prevăzute de și în conformitate cu Regulamentul EMIR.

În cazul în care Clientul nu furnizează către IBANFIRST orice informație sau date necesare sau solicitate în timp util, din orice motiv, iar acest lucru împiedică IBANFIRST să declare Tranzacțiile relevante în numele Clientului, IBANFIRST va notifica Clientul în consecință. Clientul (i) va fi îndreptățit să-și declare tranzacția (tranzacțiile) către un Depozit Central de Tranzacții (direct sau prin intermediul unui proxy), (ii) va notifica IBANFIRST și îi va furniza elementele referitoare la tranzacții, așa cum va fi declarat, pentru a evita raportarea dublă și (iii) în acest caz nu va avea niciun recurs împotriva IBANFIRST pentru neîndeplinirea obligațiilor.

Clientul confirmă și este de acord că:

Rămâne responsabil pentru acuratețea informațiilor și datelor transmise de IBANFIRST în numele său și pentru erorile de intrare cauzate de defecțiuni ale sistemului sau erori umane inevitabile, fiecare parte acționând în mod rezonabil și cu bună credință pentru a le identifica și corecta în timp util;

IBANFIRST nu va declara nicio Tranzacție în numele Clientului în conformitate cu prevederile acestui articol dacă nu i se comunică un Cod LEI valabil sau dacă Clientul nu a mandatat IBANFIRST să obțină/reînnoiască Codul LEI Clientului.

Articolul 3.13 - Angajamente ale Clientului

Clientul declară și garantează că:

 • are puterea de a semna acest document;
 • a respectat și va respecta toate legile, regulile și reglementările obligatorii sau deciziile judiciare sau administrative sau la care este supus, referitoare la semnarea și executarea prezentului document;
 • informațiile și datele pe care le-a furnizat către IBANFIRST sunt complete și corecte;
 • fiecare tranzacție se face în contextul tranzacțiilor de plată și nu în scopuri speculative;
 • a primit de la IBANFIRST, a citit și a înțeles informațiile necesare, clare și complete despre riscurile legate de Tranzacții și că se angajează să nu încheie o Tranzacție Subiacentă dacă nu înțelege perfect riscurile asociate cu aceasta;
 • a fost conștient de cursul de schimb și de valoarea aplicabilă implementării contractelor de schimb valutar fix, flexibil sau dinamic;
 • a fost conștient de protecția cursului de schimb și de contravaloarea maximă aplicabilă implementării contractelor de schimb valutar dinamic;
 • se angajează să livreze contravaloarea pentru fiecare utilizare a unui contract de schimb valutar flexibil la termen sau pentru executarea finală a unui contract de schimb valutar fix, flexibil sau dinamic.

Articolul 3.14 - Costuri

IBANFIRST va fi îndreptățită să taxeze Clientul pentru serviciile furnizate de IBANFIRST în temeiul mandatului acordat către IBANFIRST și pentru fiecare Tranzacție. După caz, aceste taxe vor fi calculate în conformitate cu Condițiile generale de tarifare.

Articolul 3.15 - Diverse

Neîndeplinirea de către o parte a drepturilor care îi sunt conferite prin dispozițiile prezentului capitol sau utilizarea doar parțială a acestuia nu poate fi invocată de cealaltă parte drept o renunțare la aceste drepturi.

Orice costuri și comisioane rezultate dintr-o Tranzacție și efectuarea acesteia de o parte sunt pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, în caz de neîndeplinire a obligațiilor, partea implicată trebuie să suporte toate costurile și taxele rezultate din apariția evenimentului de neîndeplinire a obligațiilor.

Clientul autorizează irevocabil IBANFIRST să debiteze contul său pentru sumele datorate de acesta și se angajează corelativ să-și alimenteze contul în consecință.

Clientul este responsabil pentru agenții și/sau colaboratorii săi și este responsabil pentru consecințele comenzilor date, Tranzacțiilor încheiate sau notificărilor făcute de persoanele menționate anterior care nu au mandat să angajeze Clientul, cu excepția cazului de abatere gravă din partea IBANFIRST sau a unuia dintre colaboratorii săi.

Capitolul 4 - Acord de finanțare

Articolul 4.1. - Generalități

În caz de contradicție între prevederile acestui capitol și cele cuprinse în celelalte capitole ale acestor TCGU, se înțelege că prevederile acestui capitol vor prevala.

Articolul 4.2 - Intrarea în vigoare, modificarea și durata

4.2.1. Acordul de finanțare sau orice modificare adusă acestuia intră în vigoare la data la care acordul de finanțare sau documentul care înregistrează modificarea este semnat de IBANFIRST și de client.

4.2.2. Modificările referitoare la Acordul de finanțare nu funcționează ca novație a acestor TCGU.

4.2.3. Acordul de finanțare se acordă pe o perioadă nedeterminată. Poate fi reziliat în orice moment de către oricare dintre părți, cu o notificare de zece (10) zile lucrătoare. În cazurile prevăzute la articolul 4.7.2, Acordul de finanțare va fi reziliat cu efect imediat.

Articolul 4.3 - Utilizare și forme de utilizare

4.3.1. Fiecare finanțare acordată în temeiul Acordului de finanțare va fi acordată, la discreția exclusivă a IBANFIRST, pe baza unei copii a facturilor pentru care Clientul solicită finanțare.

IBANFIRST poate solicita clienților informații sau documente suplimentare, în special cu privire la factură, piața aferentă sau chiar situația sa financiară.

Finanțarea acordată în temeiul acordului de finanțare este limitată la sumele fără TVA pentru fiecare factură. Fiecare finanțare acordată de IBANFIRST va fi confirmată Clientului, în formă electronică, printr-o comunicare care conține principalele caracteristici ale finanțării acordate (suma, data scadenței, rata dobânzii debitorului, orice titluri care urmează să fie acordate, rata efectivă globală). Această comunicare se face prin intermediul platformei IBANFIRST și constituie Condițiile de aplicare.

Rambursările efectuate sunt finale și nu vor fi eligibile pentru finanțare suplimentară. Dacă Clientul dorește să solicite noi finanțări, el trebuie să facă cererea și să prezinte în special noi facturi.

4.3.2. Finanțarea poate fi utilizată doar ca accesoriu la o plată și nu se va efectua nicio plată decât dacă este susținută de o factură, care trebuie să fie certificată de Client.

Articolul 4.4 - Dobânzi, durată, comisioane, taxe și TAE

4.4.1. Fiecare finanțare va fi acordată la plata dobânzii, care va fi definită în termenele și condițiile de aplicare. Această dobândă va fi o dobândă fixă. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, dobânzile, taxele și comisioanele sunt plătibile în arierate. Calculul se face în moneda relevantă pe baza unei fracțiuni în care numărul efectiv de zile scurs este numărătorul și numărul de zile din an, pe piața monedei în cauză, este numitorul (în conformitate cu practicile curente din piață, 360 sau 365 în funcție de moneda în cauză).

În funcție de condițiile pieței, IBANFIRST poate modifica în orice moment dobânzi, taxe și comisioane. Notificarea acestei modificări se poate face printr-un simplu e-mail către Client sau prin publicarea pe site-ul său (www.iBanFirst.com). Această modificare va duce la producerea adecvată de către IBANFIRST a tipăririi scrisorii sau a paginii aferente de pe site-ul său web. Se presupune că Clientul a acceptat aceste modificări dacă nu a denunțat Acordul de finanțare, prin e-mail trimis către IBANFIRST în termen de 30 de zile de la transmiterea acestuia de către IBANFIRST sau publicarea pe site-ul său web.

4.4.2. Termenele și condițiile de aplicare vor indica perioada de rambursare a fiecărei finanțări, fiind amintit că (i) durata finanțării nu poate depăși o sută cincizeci (150) de zile și (ii) dacă finanțarea este eliberată către Client în mai multe tranșe, această perioadă de 150 de zile este evaluată felie cu felie.

În plus, orice rambursare va fi definitivă și nu va permite Clientului să realizeze noi finanțări.

4.4.3. În caz de întârziere a plății, restul sumelor datorate vor purta dobânzi, ipso jure și fără o notificare prealabilă a neîndeplinirii obligațiilor, la rata dobânzii definită în termenele și condițiile de aplicare plus 8% (8%) pe an. Creșterea de 8% reprezintă suma penalităților întârziate.

În cazul rezilierii acordului de finanțare în condițiile prevăzute la articolul 4.7.2, pe lângă orice dobândă pentru întârzierea plății, Clientul va fi, de asemenea, pasibil, fără o notificare prealabilă, de o indemnizație forfetară egală cu opt la sută (8%), restantă la data încetării.

4.4.4. Condițiile de aplicare vor indica, pentru fiecare finanțare, rata efectivă totală (TAE) aplicată.

Articolul 4.5 - Titluri de valoare

IBANFIRST îi poate solicita Clientului să își exprime acordul cu privire la garanția rambursării banilor împrumutați, titluri specifice (gajare de tipul afacerii, pe stocuri, alocarea de creanțe în scopuri de securitate). În cazul în care IBANFIRST solicită (în termenele și condițiile de aplicare sau în orice alt document) acordul Clientului pentru garanție, eliberarea fondurilor va fi subordonată constituirii efective a garanției respective. Toate taxele, drepturile și taxele legale pentru constituirea valorilor mobiliare și reînnoirea acestora vor fi în exclusivitate responsabilitatea Clientului.

Articolul 4.6 - Obligația de informare

Clientul este obligat să informeze imediat IBANFIRST cu privire la orice schimbare semnificativă a activității sale, orice modificare a puterilor sale de reprezentare, schimbarea domiciliului, sediului social sau a sediului operațional, crearea de sedii operaționale suplimentare și să îi raporteze toate faptele care urmează să fie făcute în temeiul dispozițiilor legale.

Clientul va furniza IBANFIRST, imediat ce este stabilit, o copie a tuturor declarațiilor contabile pe care este obligat legal să le întocmească.

Mai general, Clientul trebuie, la prima cerere a IBANFIRST, să îi furnizeze orice informații care să-i permită să-i evalueze solvabilitatea.

Articolul 4.7 - Rezilierea

4.7.1. Fără a fi necesar să precizeze motivul, IBANFIRST are dreptul de a anula Acordul de finanțare sau de a suspenda utilizarea acestuia, prin trimiterea unui e-mail cu confirmare de primire și cu o notificare de zece (10) zile de la data expedierii.

Rezilierea cu notificare prealabilă poate fi legată de acordul de finanțare în întregime sau de sumele maxime care trebuie retrase, acest lucru fiind valabil atât pentru partea utilizată, cât și pentru partea neutilizată a acordului de finanțare.

După notificarea rezilierii, este posibil să se facă retrageri noi numai în limita sumei restante la data e-mailului de notificare a rezilierii și în măsura în care durata acestor retrageri noi nu depășește data la care intră în vigoare rezilierea.

Încetarea sau suspendarea poate fi ridicată numai cu acordul IBANFIRST.

Rezilierea cu notificare prealabilă implică plata imediată a tuturor sumelor retrase de către Client în momentul intrării în vigoare a rezilierii.

În plus față de prevederile menționate anterior, aplicabile în caz de reziliere, IBANFIRST are dreptul de a rezilia acordul de finanțare fără notificare în cazul apariției unuia dintre evenimentele specificate în paragraful de mai jos.

4.7.2. IBANFIRST poate rezilia cu efect imediat și fără notificare formală de neîndeplinire a obligațiilor, în totalitate sau parțial, în următoarele circumstanțe:

 • Nerambursarea sumelor datorate, în principal, cheltuieli cu dobânzile sau accesorii;
 • Nerespectarea oricărei alte condiții sau obligații prevăzute în Acordul de finanțare;
 • Fuziune, divizare, contribuție parțială sau transmiterea patrimoniului Clientului, fără acordul prealabil al IBANFIRST;
 • Alocarea de către Client a activelor care reprezintă mai mult de cinci la sută (5%) din capitalul propriu sau zece la sută (10%) din totalul bilanțului său fără acordul prealabil al IBANFIRST;
 • Reducerea sau amortizarea capitalului social al Clientului sau majorarea de capital a Clientului, fără ca IBANFIRST să fi fost notificată anterior;
 • Schimbarea controlului Clientului, fără ca IBANFIRST să fi fost notificată anterior;
 • Scăderea ratingului „Banque de France” al Clientului (dacă este cazul);
 • Dacă Acordul de finanțare devine ilegal pentru Client sau Bancă;
 • În cazul în care condițiile de reglementare privind IBANFIRST fac contractul de credit ilegal și/sau chiar mai oneros pentru IBANFIRST;
 • Acordul de finanțare a fost acordat pe baza unor informații incomplete sau inexacte furnizate de client sau dacă acesta a furnizat informații incomplete sau inexacte pe durata acordului de finanțare;
 • În cazul în care un instrument pe hârtie care poartă semnătura Clientului este contestat sau rămâne neplătit în ziua următoare prezentării sale;
 • În cazul în care Clientul își încetează activitățile profesionale sau activitatea sau dacă amenință să le înceteze sau să le modifice în mod substanțial;
 • În cazul cererii de suspendare a plății;
 • Apariția infracțiunilor comise de către Client, de către directorii săi, de către managerii săi sau de către membrii conducerii sale sau de către una dintre aceste persoane;
 • În cazul nerespectării, suspendării sau declarației de plată a oricărei obligații față de IBANFIRST sau alte instituții financiare sau, în general, în cazul apariției oricărui eveniment care prevede sau dezvăluie dificultăți financiare sau care poate modifica relația de încredere;
 • În cazul în care IBANFIRST deduce din analiza contabilă a Clientului că au fost suferite pierderi semnificative și că solvabilitatea sau echilibrul său financiar sunt compromise sau ar deduce din compararea bilanțurilor și/sau a evaluărilor contabile practicate de IBANFIRST sau în numele acestuia, că estimează ca pierderile acumulate ale Clientului să ajungă la douăzeci și cinci la sută din fondurile proprii (capital și rezerve, cu excepția câștigurilor din reevaluare) după realizarea amortizării necesare;
 • În cazul nerespectării de către Client a obligațiilor sale legale sau de reglementare și, în special, în conformitate cu legea societăților comerciale, legislația contabilă, reglementările privind protecția mediului (în special ICPE), reglementările referitoare la planificarea urbană sau legea care reglementează exercitarea activităților sale profesionale;
 • În cazul unei decizii judiciare, administrative sau arbitrale, ordinul executoriu care condamnă Clientul pentru o sumă mai mare de douăzeci și cinci la sută (25%) din creditul restant acordat Clientului.

În toate cazurile descrise mai sus, Contractul de credit va fi reziliat cu efect imediat, astfel încât (i) Clientul să nu poată continua cu nicio nouă finanțare și (ii) finanțarea deja făcută va deveni imediat scadentă în avans.

În plus, Clientul va fi responsabil din punct de vedere legal și fără formalități pentru o penalitate de opt la sută (8%) din sumele restante datorate.

4.8.1. Faptul că IBANFIRST nu își exercită sau exercită parțial sau tardiv orice drept în orice mod în legătură cu Acordul de finanțare nu înseamnă că renunță la acest drept.

4.8.2 Daca una dintre clauzele Acordului de finanțare devine nulă, ilegală sau neexecutabilă, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi compromisă în niciun fel.

company logo

Fiți mereu la curent

Obțineți cele mai recente știri FX, sfaturi și cele mai bune practici, pentru a vă ajuta să modelați un viitor fără frontiere.

iBanFirst S.A. este autorizată și reglementată în mod corespunzător de către Banca Națională a Belgiei (cu numărul CBE 0849.872.824) ca instituție de plată. Este membru direct al rețelei SWIFT și este certificat pentru a efectua plăți în întreaga zonă SEPA. În calitate de instituție de plată, iBanFirst S.A. oferă numai soluții de hedging (forward, forward flexibil și forward dinamic) legate de operațiunile de plată aferente. iBanFirst S.A. nu oferă opțiuni sau alte instrumente financiare în scopuri investiționale sau speculative.